Doeltreffende oefensessies voor een sterke en gezonde rug

Kennisgeving

Met het oefenprogramma van AudioFysio bent u in staat om oefeningen te doen bij niet-specifieke lage rugklachten. Ook kunt u het beweegprogramma voor nek, schouders en bovenrug volgen. Het is mogelijk dat de oefeningen niet geschikt zijn voor u. U dient een arts of fysiotherapeut te raadplegen voordat u enige fysieke activiteit onderneemt. Om het risico op een blessure te verminderen, moet u overmatig gebruik en plotselinge bewegingen vermijden. De oefeningen zijn geen vervanging voor een medische controle of behandeling. Ze mogen ook niet worden beschouwd als een vervanging voor een onderzoek of behandeling door een arts of therapeut, hoewel ze dergelijke diensten kunnen ondersteunen.

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het oefenprogramma. PM Health – AudioFysio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fysieke schade veroorzaakt door het gebruik van het programma. Let in het algemeen op de signalen van uw lichaam: als een oefening pijn of algemeen ongemak veroorzaakt, maak deze dan niet af.

Algemene voorwaarden

Geen abonnement

 1. Om drie maanden toegang tot een programma van AudioFysio te krijgen, dient de klant een eenmalig bedrag te betalen. Daarna zijn er GEEN automatische extra kosten. Het is dus geen automatisch doorlopend abonnement en de klant zit nergens aan vast.
 2. Na betaling heeft de klant toegang tot een programma van AudioFysio voor de duur van drie maanden. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat AudioFysio de inloggegevens heeft verzonden.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen PM Health (eigenaar van AudioFysio), hierna te noemen: “Ondernemer”, en een Consument waarop Ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder het “Oefenprogramma van AudioFysio” wordt verstaan: alle content die toegankelijk is gekomen op de website van AudioFysio voor Consument na voltooiing van de financiële transactie voor de dienst verschuldigde bedrag.

Overeenkomst

 1. Zodra de financiële transactie, van het voor de dienst verschuldigde bedrag, is voltooid en de Ondernemer deze heeft ontvangen, heeft de Consument recht op inloggegevens voor het oefenprogramma van AudioFysio op https://www.audiofysio.nl.
 2. De inloggegevens worden na ontvangst van de financiële transactie door Ondernemer, verschaft aan de Consument.
 3. De Consument heeft na de financiële transactie voor het oefenprogramma van AudioFysio geen recht op bedenktijd.

Overmacht

 1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Betaling

 1. Na bevestiging door Ondernemer van betaling op de door Ondernemer aangegeven wijze, is de overeenkomst van kracht.
 2. De Consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ondernemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Consument die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Ondernemer geleverde blijft eigendom van Ondernemer en mag op geen enkele andere wijze dan voor eigen gebruik door de Consument gebruikt worden.
 2. Het door Ondernemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Consument is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Ondernemer heeft veel tijd en moeite gestoken om de oefenprogramma’s zo gebruiksvriendelijk en zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het is ten strengste verboden voor de Consument om het oefenprogramma of andere in de website (www.audiofysio.nl) opgeslagen of beschikbare informatie openbaar maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemer (ook niet via een eigen netwerk). Dit geldt zowel voor tekst als audio- en beeldmateriaal. Op al deze werken berust het nadrukkelijke auteursrecht van Ondernemer.

 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Consument en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer, de Consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Consument dient Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Consument.

Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer via info@audiofysio.nl.
 2. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.